Psalm 91

Gemeente,

‘Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen’.

Dat is eigenlijk mijn nieuwjaarswens voor u! Dat God u mag behoeden op al uw wegen in het nieuwe jaar dat nog zo fris voor ons ligt!

Maar laten we toch maar beginnen met de opmerking dat de ene wegen de andere niet zijn. Er zijn wegen die niet in deze belofte zijn opgenomen, omdat ze geen christelijke wegen zijn, laat staan dat ze Gods wegen zouden zijn.

Het is u misschien opgevallen maar dit is de bijbeltekst die de satan ook aanhaalt bij de tweede verleidingspoging in de woestijn. Alleen laat hij het tweede stukje weg, het stukje ‘dat zij u behoeden op al uw wegen’. Merk op hoe subtiel de leugens van de tegenstander zijn : ja, strikt genomen is het zelfs geen leugen… hij laat gewoon een stukje van een vers weg, en de boodschap verandert heel lichtjes daardoor (maar erg genoeg). Laten wij dus met bijzondere aandacht kijken naar dat weggelaten stukje tekst… ongetwijfeld is het heel belangrijk om de rest van het vers op de juiste manier te begrijpen.

Hij die op de weg van de Koning reist valt onder de bescherming van die Koning. Maar hij die meent een zijweggetje te mogen gebruiken moet zichzelf maar beschermen tegen de rovers die hij daar zeker zal ontmoeten…

Het eerste zijweggetje is ongetwijfeld de gevaarlijke weg van elke vooronderstelling : ‘werp jezelf van het dak van de tempel… God zal je wel redden’. Een verleiding voor Jezus, en dus ook een verleiding voor ons… Wij zijn toch Gods kinderen, we mogen toch wel doen wat we willen? We zijn gered, en daarom mogen we toch wel leven zoals we willen? Begaan we een fout, God zal ons wel redden toch? Vaak denken we ook dat we natuurlijk een wijzer, meer ervaren christen zijn dan een ander… wat voor hem of haar misschien gevaarlijk is, is dat toch niet meer voor ons? Wij kunnen wel stoppen wanneer het te erg zou worden…?

Wanneer je denkt veilig te staan, broeders en zusters, dat is het ogenblik dat je in het grootste gevaar verkeerd…Denk toch nooit dat wanneer een verkeerde handeling toch goed afgelopen is in het verleden, dat dat wil zeggen dat je het mag herhalen. God was misschien genadig om je niet te straffen die ene maal, maar denk daarom niet dat dat ook een tweede maal zo zal zijn… Toen Jona uitgespuwd werd door de vis zei hij niet, ‘nou dat gaan we nog eens effe proberen’… misschien zou er de tweede maal geen vis meer geweest zijn om hem te redden, maar was er wel een haai.

Let op voor de verzoekingen, broeders en zusters, geef geen millimeter toe. Een mens valt zelden direct onder een grote zonde… het is altijd beetje per beetje toegeven. Het is langzaam opschuiven in de zonde, altijd een druppeltje meer in de emmer. Probeer de verleiding onmiddellijk een halt toe te roepen… denk niet dat je wel wilskracht genoeg hebt om toch even verder te kijken… Tracht altijd op de Koninklijke weg te blijven. Niet beginnen met hier een stapje, daar een stapje… voor je ’t weet ben je ver ver afgedwaald.

Een tweede zijweg waar velen wel eens een stapje op wagen is de weg, de snelweg eigenlijk, van wereldlijk gedrag. Er zijn onnoemelijk veel christenen, of laat ik maar zeggen kerkelijken, die beweren kinderen van God te zijn en toch volledig in de wereld vertoeven. Deel uitmaken van de wereld. Winstbejag is hun heer en meester, of persoonlijke carriere : ze leven geheel en al voor zichzelf. Ze vermommen dat vaak door te zeggen dat ze zorgen voor hun gezin. En dat klinkt heel redelijk… en is ook noodzakelijk… maar verder dan het lenigen van primaire behoeften (wonen, voedsel…) moet dat niet gaan. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en dat alles (de rest) zal u geschonken worden.

Een derde zijweg waar we ons voor moeten hoeden in dit nieuwe jaar is de weg van trots en hoogmoed. U weet wel : respectabel zijn, bewegen in de hogere kringen van de Maatschappij (met hoofdletter), geassocieerd worden met Cultuur (weer met die hoofdletter)… Bekend te zijn, een notabele, goeie reputatie hebben… sommige mensen leven daarvoor. En dan menen ze een hogere vorm van leven bereikt te hebben en kunnen ze neerkijken vanuit hun verworven positie… kunnen ze neerkijken op het plebs : de ‘gewone’ mensen, de on-culturelen… Wat mij betreft ik blijf liever reserve-onderdeel, verwar de woorden die ik spreek niet met de boodschapper. Wat mij betreft is er geen ‘hogere’ vorm van leven dan deze : het leven van God die aan iedereen gegeven wordt die vertrouwt op Jezus de Christus. Het hoogste leven die we moeten betrachten is te leven zoals Jezus! Dat is de Koninklijke weg, en niet de zijweg van trots en hoogmoed.

Een vierde zijweg waar we ons moeten voor hoeden in deze tijd is de weg van de verkeerde doctrines, de verkeerde geloofsovertuigingen. Heel erg populair deze tijd. Beproef alle dingen, zeer zeker, maar behoud alleen het goede. Men wil altijd maar nieuwe dingen in deze tijd, ook wat het geloof betreft worden we geacht ‘modern’ te zijn, leve de wetenschap… wel, ik zeg u, de waarheid is al 2000 jaar bekend. Lekker oubollig en daar is niks verkeerd mee. Ik wil niet zeggen : roest vast. ‘Beproef alle dingen’ : dus interesseer u ook in andere gedachten dan de uwe, maar behoud alleen het goede. Verzaak niet aan de God van je vader en je moeder!

We hebben even stilgestaan bij vier mogelijke zijwegen… er zijn er ongetwijfeld honderden anderen. Op zulke wegen kunnen de engelen (= boodschappers) u niet behoeden. Welke wegen vallen nu wel onder die bescherming?

 Er is vooreerst de hoofdweg zou ik wel durven zeggen : de weg van het nederig vertrouwen in onze redder Jezus de Christus. U kent die weg! Anders zou u hier toch niet zitten, neem ik aan.

Wandel op die weg! Zelf niets te zijn, en Christus alles laten zijn in uw leven. Eigen schuld bekennen, berouw hebben, in Zijn gerechtigheid gekleed te worden! Dat, broeders en zusters, dat is onze hoofdweg. Wandel op die weg, en de engelen zullen u behoeden!

Tweede gezegende weg is die van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan datgene wat God van ons vraagt. Hou u ook aan de jota’s en de titels van de wet. Dan geniet u automatisch engelenbescherming zou ik zo durven zeggen.

Er is de gezegende weg van dienstbaarheid aan Gods glorie. Hoe kan ik het best mijn God en Meester dienen? Hoe ben ik meest nuttig voor Hem? Dat is de weg die ik moet wandelen… onder zijn bescherming. De weg van wandelen met God… niet met de wereld. Henoch wandelde met God, staat er geschreven. De weg van een vriendschapsrelatie met God… zeker weten dat engelen u zullen behoeden!

Ja engelen zullen u behoeden op zulke wegen… wat niet wil zeggen dat het gemakkelijke wegen zijn… Ik zou zelfs durven beweren dat we bij het volgen van dergelijke gezegende wegen langs zeer moeilijke plaatsen passeren. Het is niet omdat de weg ruw is dat hij verkeerd is. Het is vaak zelfs omgekeerd wat God betreft : is de weg moeilijk voor het vlees, het lichaam… dan is het vaak de juiste gezegende weg. Hoe juister de weg, hoe erger ook de verleidingen langs die weg. Hoe meer we aangespoord worden om een ‘makkelijk’ zijweggetje in te slaan… Maar dit is juist de belofte in de psalm : als het te moeilijk wordt om zelf verder te gaan op de gezegende weg, ‘engelen zullen u op de handen dragen, opdat gij u voet niet aan een steen stoot’! Dat is de belofte ons gegeven. Ook voor het nieuwe jaar : blijf trouw op de weg u wel bekend, en God zal zijn engelen zenden om u te behoeden!

God is bezorgd om u persoonlijk : dat is de belofte in deze psalm 91. Engelen zullen u behoeden. Nu is het in de bijbel niet altijd duidelijk of engelen dan wel hemelse wezens zijn of ook menselijke boodschappers die het woord van God brengen. Maar 1 ding is toch duidelijk : God zorgt er speciaal voor dat zulke mensen en/of wezens met u persoonlijk bezig zijn. En dat mag dan wel vaak op een andere manier zijn dan wat we zelf graag zouden willen… of soms is het ons vaak ook niet duidelijk dat ze er zijn… hoe vaak lijkt het niet alsof we er weeral helemaal alleen voor staan? Geloof, vertrouw hierop : God laat u niet alleen. Volg de Koninklijke weg, en de belofte is er : God zal zijn engelen zenden om u te behoeden!

Wat dit nieuwe jaar u ook brengen mag : er zijn dienaren van deze God die klaar staan om u persoonlijk te helpen (zichtbaar of op een of andere ondoorgrondelijke wijze).

De tekst is heel duidelijk in dit opzicht dat het hier gaat om heel persoonlijk hulp : ‘aangaande u’ gebied Hij zijn engelen! Geen meervoud, dat Hij ons in zekere zin als groep, als kerk beschermd of zo… nee, ‘aangaande jou persoonlijk’! God heeft persoonlijke interesse in elke reiziger op die Koninklijke weg.

Die bescherming is niet alleen heel persoonlijk, ze is ook een voortdurend iets (al lijkt het soms anders voor ons) : er staat in ‘al uw wegen’. Wanneer het goed gaat in ons leven, natuurlijk, maar ook als we door dat dal van diepe duisternis gaan. Wanneer we slapen, wanneer we wakker zijn. Wanneer we alleen zijn, of in gezelschap verkeren… God is met u!

Dat is trouwens Zijn Heilige Naam : JHWH. Ik ben met u, Ik ben er voor jou! Want wij zijn Zijn erfgenamen. En zorgen wij niet voor onze kinderen? Hoeveel te meer zorgt Hij niet voor ons: Zijn engelen behoeden ons op al onze wegen in dit nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Nu wil ik eindigen met mij te richten tot zij die straks moeten terugkeren naar een leeg huis, een leeg kamertje waar schijnbaar niemand wacht. Je gaat niet alleen… engelen staan rondom je en behoeden je. Magere troost misschien op ’t eerste zicht. Maar prijs jezelf veel gelukkiger dan zij die wel vertoeven in lawaaierig gezelschap, maar vanbinnen leeg zijn… en geen engelen rondom zich hebben… Als God uw vriend is, wie kan er tegen u zijn?

Ik heb daarnet even aangeraakt dat een ‘engel’ niet altijd een hemels wezen hoeft te  zijn. Het woordje ‘engel’ betekent in ’t Grieks letterlijk gewoon ‘boodschapper’… Daarom zou ik willen zeggen : als gelovige dienen wij zo’n engel, zo’n boodschapper van God te zijn. Een engel die de naaste behoed op al zijn wegen. Wees er als een engel voor zij die eenzaam in het leven staan. Een vriendelijk woord, een gesprek, een bezoekje : dan ben je een engel voor de eenzame. Waak over elkaar. Behoed elkaar als gemeenschap op al uw wegen in dit nieuwe jaar. Soms denk ik wel eens dat hemelse wezens niet nodig hoeven te zijn, als mensen zouden doen wat God van hen vraagt : wees een engel om de ander te behoeden!

Amen.