Preken Oude Testament

Genesis 1 : 1 – 5 : En God zag dat het licht goed was…
Genesis 4 : 1 – 16 : De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer…
Genesis 11 : 26 – 12 : 9 : … en zij kwamen te Haran en bleven daar…
Genesis 15 : 1 – 6 : En Abram geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid…
Genesis 19 : 1 – 26 : En toen hij (Lot) talmde…
Genesis 29 : 9 – 30 : Maar in de morgen, zie, het was Lea…
Exodus 20 : 18 – 21 : Het volk nu bleef van verre staan,…
Exodus 25 : 31 – 40 : En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken…
Leviticus 13 : 9 – 17 + 4 : 1 – 9 : Maar als de melaatsheid op de huid helemaal uitbreekt… dan zal hij de aangetaste rein verklaren…
Leviticus 22 : 17 – 33 : Geen enkel gebrek zal het hebben…
Numeri 21 : 4 – 9 : … en wie… op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.
Deuteronomium 34 : 1 – 7 : Mozes nu was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf…
Jozua 2 : 1 – 21 : … en zij bond het scharlaken koord aan het venster.
Jozua 6 : 1 – 21 : U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken…
Richteren 8 : 22 – 33 : Ik zal over u niet heersen…
Richteren 11 : 29 – 40 : En Jefta deed de HEERE een gelofte…
Richteren 14 : 1 – 9 : Hij haalde de honig eruit…
Richteren 16 : 22 – 31 : Maar van het ogenblik af, dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien…
Ruth 1 : 1 – 18 : … uw volk is mijn volk en uw God is mijn God…
1 Samuel 3 : 1 – 21 : En Samuel zeide : Spreek, want uw knecht hoort…
1 Samuël 7 : 2 – 17 : … hij gaf hem de naam Eben-Haëzer en zei : Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.
1 Samuël 9 : 17 – 10 : 9 : Zeg de knecht dat hij voor ons uitga… maar blijf gij nu staan…
2 Samuël 23 : 1 – 7 : Dit zijn de laatste woorden van David…
1 Koningen 13 : 1 – 34 : Hij zei tegen hem : Ik ben ook een profeet…. Hij loog echter tegen hem…
1 Koningen 18 : 1 – 20 : Is mijn heer niet verteld wat ik heb gedaan, toen Izebel de profeten van de HEERE doodde?… 
1 Koningen 19 : 1 – 8 : Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven…
1 Koningen 19 : 9 – 18 : En na het vuur het suizen van een zachte koelte…
2 Koningen 2 : 19 – 25 : Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen…
2 Koningen 4 : 8 – 37 : Maar zij antwoordde : Ik woon temidden van mijn familie…
1 Kronieken 11 : 22 – 25 : Benaja, de zoon van Jojada…
1 Kronieken 13 : Te dien dage werd David bevreesd voor God…
2 Kronieken 33 : 1 – 17 : … hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen…
Nehemia 8 : 1 – 13 : Zij lazen namelijk uit het boek… duidelijk voor en gaven uitlegging…
Job 13 : 20 – 28 : Wilt Gij een weggewaaid blad schrik aanjagen…
Job 36 : 1 – 33 : Juist door zijn ellende redt God de ellendige…
Psalm 12 : Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten der armen…
Psalm 16 : Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen…
Psalm 42 : Wat buigt gij u neder, o mijn ziel…
Psalm 51 : Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen…
Psalm 73 : Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden…
Psalm 77 :  Mijn stem klinkt tot God en ik roep…
Psalm 88 : Want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven raakt bijna het graf…
Psalm 90 : Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest…
Psalm 90 : Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid…
Psalm 91 : … dat zij u behoeden op al uw wegen…
Psalm 104 : Hoe groot zijn Uw werken HEERE. U hebt alles met wijsheid gemaakt…
Psalm 133 : Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,…
Spreuken 25 : 25 : Een goede boodschap uit een ver land…
Spreuken 27 : 1 – 10 : Iemand die verzadigd is, vertrapt honingzeem, maar voor een hongerige is al het bittere zoet…
Prediker 3 : 1 – 15 : Een tijd om te beminnen…
Prediker 6 : 1 – 12 : Want wie weet, wat goed voor de mens is in het leven…
Prediker 7 : 1 – 14 : Het einde van een zaak is beter dan haar begin…
Hooglied 2 : 1 – 17 : Ik ben een narcis van Saron…
Jesaja 1 : 2 – 18 : Al zijn je zonden rood als scharlaken…
Jesaja 9 : 1 – 6 : Want een Kind is ons geboren,…
Jesaja 41 : 8 – 20 : … nakroost van mijn vriend Abraham…
Jesaja 41 : 8 – 20 : Vrees niet, gij wormpje Jakob…
Jeremia 1 : 4 – 19 : Ik zie een amandeltwijg…
Jeremia 3 : 14 – 18 : … dan zal men niet meer zeggen : de ark van het verbond van de HEERE…
Klaagliederen 3 : 1 – 29 : Hij zitte eenzaam en zwijge stil…
Klaagliederen 3 : 1 – 24 : Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw…
Daniël 1 : 1 – 9 : Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning…
Daniël 2 : 24 – 49 : Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen…
Daniël 9 : 1 – 19 : Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as…
Amos 2 : 1 – 16 : Zie, Ik maak dat het onder u zal kraken…
Amos 4 : 1 – 13 : Luister naar dit woord, koeien van Basan…
Jona 1 : 3 : Maar Jona maakte zich op om te vluchten…
Micha 7 : 14 – 20 : Hij zal onze ongerechtigheden vertreden…
Nahum 1 : 1 – 15 : In wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het stof zijner voeten…
Habakuk 3 : 1 – 19 : … ik ben, HERE, met vrees voor uw werk vervuld…