Preken Nieuwe Testament

Matteüs 1 : 1 – 17 : (geslachtsregister)
Matteüs 1 : 18 – 25 : … Immanuël… hetgeen betekent : God met ons…
Matteüs 5 : 1 – 12 : Zalig de armen van geest…
Matteüs 7 : 1 – 12 : Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt…
Matteüs 7 : 7 – 12 : … klopt en u zal opengedaan worden…
Matteüs 8 : 23 – 34 : Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee…
Matteüs 9 : 1 – 13 : Ga heen en leer wat het betekent : Ik wil barmhartigheid en geen offer…
Matteüs 10 : 1 – 22 : Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven…
Matteüs 10 : 32 – 42 : Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen…
Matteüs 12 : 1 – 8 : Hebt gij niet gelezen…
Matteüs 12 : 15 – 21 : Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven…
Matteüs 16 : 5 – 12 : Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën…
Matteüs 21 : 12 – 22 : Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt…
Matteüs 28 : 1 – 10 : … en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop…
Matteüs 28 : 1 – 10 : ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt…’
Marcus 1 : 40 – 45 : ‘Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen…’
Marcus 4 : 26 – 34 : Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde…
Marcus 5 : 22 – 43 : Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken…
Marcus 6 : 14 – 29 : … want Herodes had ontzag voor Johannes…
Marcus 8 : 22 – 33 : … en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp…
Marcus 9 : 30 – 41 : ‘Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.’
Marcus 10 : 17 – 31 : ‘Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’
Lucas 1 : 39 – 56 : ‘Mijn ziel maakt groot de Here…’
Lucas 2 : 1 – 20 : En de engel zeide tot hen : Weest niet bevreesd…
Lucas 7 : 1 – 10 : Ik zeg u, zelfs in Israël heb ik een zo groot geloof niet gevonden…
Lucas 9 : 43b – 50 : Want wie onder u allen de minste is, die is groot…
Lucas 10 : 25 – 37 : ‘Ga heen, doe gij evenzo…’
Lucas 15 : 1 – 2 en 11 – 32 : En Hij zeide : Iemand had twee zonen…
Lucas 19 : 1 – 10 : Heden is aan dit huis redding geschonken…
Lucas 19 : 1 – 10 : Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is…
Lucas 19 : 11 – 27 : En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden…
Johannes 1 : 1 – 18 : In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…
Johannes 1 : 1 – 18 : En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond…
Johannes 1 : 29 – 52 : De eerste 5 leerlingen van Jezus…
Johannes 1 : 35 – 43 : (roepingen)
Johannes 1 : 44 – 52 : Eer Filipus u riep, zag ik u onder de vijgeboom…
Johannes 2 : 1 – 11 : … En zij vulden ze tot de rand…
Johannes 3 : 1 – 13 : De wind blaast waarheen hij wil…
Johannes 4 : 1 – 30 : Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden…
Johannes 4 : 4 – 26 : Jezus nu was vermoeid…
Johannes 5 : 1 – 9 : Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad…
Johannes 5 : 30 – 47 : … en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben…
Johannes 9 : 1 – 12 : … hij spuwde op de grond en maakte slijk…
Johannes 9 : 13 – 39 : Gelooft gij in de Zoon des mensen?…
Johannes 11 : 1 – 6 : Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was…
Johannes 11 : 1 – 44 : En Hij riep met luider stem : Lazarus, kom naar buiten!…
Johannes 20 : 24 – 31 : … maar deze (tekenen) zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is…
Handelingen 2 : 1 – 13 : … en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest…
Handelingen 2 : 1 – 13 : En toen de pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen..
Handelingen 2 : 1 – 13 : Geluid van wind en tongen van vuur…
Handelingen 2 : 1 – 21 : … maar dit is, waarvan gesproken is door de profeet Joël…
Handelingen 7 : 54 – 60 : En met deze woorden ontsliep hij…
Handelingen 9 : 1 – 19a : … want zie, hij is in gebed…
Handelingen 10 : 1 – 16 : Maar Petrus zeide : Geenszins Here,…
Handelingen 26 : 15 – 32 : Want de koning weet van deze dingen…
Romeinen 3 : 21 – 30 : Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten…
Romeinen 6 : 1 – 14 : Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?…
Romeinen 7 : 7 – 26 : … in alles wat ik doe zie ik die andere wet.
Romeinen 8 : 1 – 17 : … indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven…
Romeinen 8 : 14 : Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God…
1 Korintiërs 2 : 6 – 16 : Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is…
1 Korintiërs 4 : 1 – 5
 : Zo moet men ons beschouwen : als dienaren van Christus…
1 Korintiërs 12 : 28 – 31 : Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars?…
1 Korintiërs 13 : 1 – 13 : Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen…
1 Korintiërs 15 : 50 – 58 : Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven…
2 Korintiërs 4 : 1 – 15 : Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken…
2 Korintiërs 5 : 1 – 10 : Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden…
2 Korintiërs 12 : 1 – 10 : … Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht…
Galaten 1 : 1 – 9 : Ik verwonder mij erover dat U zich zo snel afwendt… naar een ander evangelie
Galaten 1 : 11 – 24 : Het behaagde God…
Galaten 2 : 1 – 21 : Maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet…
Galaten 3 : 13 – 29 : Dit nu zeg ik : Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus…
Galaten 4 : 24 : Want dit zijn twee bedelingen (/verbonden)…
Efeziërs 1 : 15 – 23 : … en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons…
Efeziërs 2 : 1 – 10 : Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen…
Efeziërs 4 : 17 – 32 : Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen…
Filippenzen 1 : 12 – 26 : Want het leven is mij Christus en het sterven gewin…
Filippenzen 2 : 1 – 18 : Blijft…. uw behoudenis bewerken met vreze en beven…
Filippenzen 3 : 4 – 11 : … en de kracht van zijn opstanding te ervaren…
Kolossenzen 1 : 1 – 2 : Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus…
Kolossenzen 2 : 4 – 23 : Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag…
2 Tessalonicenzen 2 : 1 – 17 : … God heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered…
2 Timotheüs 2 : 1 – 13 : Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt…
2 Timotheüs 4 : 9 – 22 : Als gij komt, breng dan de mantel mee…
Hebreeën 4 : 1 – 13 : Want het woord Gods is levend en krachtig…
Hebreeën 4 : 14 – 5 : 10 : Nu wij dan een grote Hogepriester hebben…
Hebreeën 11 : 1 – 6 : Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn…
Hebreeën 11 : 23 – 29 : Mozes koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden…
Hebreeën 12 : 1 – 17 : Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien…
Jakobus 1 : 19 – 27 : En weest daders des woords en niet alleen hoorders…
Jakobus 2 : 14 – 26 : Zo is het ook met het geloof : indien het niet met werken gepaard gaat…
Jakobus 5 : 1 – 6 : U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd…
Jakobus 5 : 13 – 18 : Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed…
1 Petrus 1 : 1 – 25 : Omgordt dus de lendenen van uw verstand…
1 Petrus 5 : 1 – 13 : … na een korte tijd va lijden, volmaken, bevestigen…
1 Johannes 2:28 – 3:12 : Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien…
Openbaringen 3 : 14 – 22 : Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit mijn mond spuwen…
Openbaringen 12 : 1 – 6 : En de vrouw vluchtte naar de woestijn…