Hebreeën 12 : 1 – 17

Gemeente,

‘Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.'(vers 14).
Broeders en zusters, vanmorgen willen we stilstaan bij een heel gewichtig en uiterst belangrijk onderwerp voor ons leven voor de Heere. In deze maatschappij die ons steeds meer en meer opeist, en waarin we steeds minder tijd hebben voor de echt belangrijke dingen… hoe is het gesteld met uw heiliging voor de Heere? Een uiterst belangrijke vraag. Want of we de Heere zullen zien hangt af van onze heiliging (staat er in onze tekst).

Laten we misschien echter ten eerste stilstaan bij wat heiliging praktisch werkelijk is. Want ‘heilig’ dat is zo’n woordje dat we wel horen in de kerk maar waarvan we niet goed meer weten wat het nu eigenlijk wel betekenen mag. Wat is ‘heilig’?…
Sommige ‘christenen’ betrachten van alles, maar bereiken nooit heiliging. Want het is geen kennis! Je mag het niet verwarren met kennis. Protestanten zijn daar nogal sterk in : je moet in alles precies op de juiste manier geloven, je moet de juiste kennis bezitten van alle regeltjes in de bijbel, of je gaat naar de hel, zeggen sommigen. Je mag niet afwijken van de juiste correcte leer (volgens hen) anders ben je een ketter… Maar heiliging is geen kennis, en kennis mag wel belangrijk zijn, maar het heeft niets te maken met heiliging.
Heiliging heeft ook niets te maken met tot de juiste kerk te behoren of de juiste rituelen te volgen. Dat kan misschien een hulp zijn, maar heeft niets te maken met heiliging.
Heiliging wil ook niet zeggen dat je alleen maar omgaat met goede christenen en de anderen vermijd, of dat je graag luistert naar preken, of dat je een brave burger bent ofzo….

Nee, heiliging is iets heel bijzonders en het allerbelangrijkste wat een christen dient te betrachten… want zonder heiliging zul je de Heere niet zien (staat er in onze tekst)!
Wat mag het dan wel zijn? ‘Heiliging’ (afgeleid van het Griekse ‘hagios’ : apart gezet) is het proces van jezelf apart zetten voor God, weg van wat deze maatschappij als ‘normaal’ beschouwd. Het is het proces van ‘gans anders’ worden dan wat deze wereld liefheeft.
Heilig zijn, met andere woorden, is de gewoonte om in je gedachten het eens te zijn met wat God wil. Te haten wat Hij haat. Lief te hebben wat Hij liefheeft. Diegene die dit het meest dicht kan benaderen is de meest heilige persoon. Merk op dat het gaat om een proces… een proces van naderen tot God. Heiliging is met andere woorden een weg die je dient af te leggen. De één staat daarin verder dan de ander. Daarom spreekt de schrijver van de Hebreeënbrief ook over ‘heiliging‘, niet dat je of volledig heilig bent of volledig onheilig. Heiliging is een weg die je in dit leven dient te beginnen… anders zul je de Heere niet zien.

Een persoon die heiliging betracht zal zich dus trachten te keren van elke zonde in zijn of haar leven, en zal trachten zich te houden aan elk woord van God gesproken in de bijbel. Een heilig persoon zal dus trachten te staan in het leven zoals onze Here Jezus de Christus : Rom 8:29 : ‘om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn…’ Gelijkvormig te worden aan Christus, dat is het doel. Met andere woorden een heilig persoon zal trachten te komen tot vergeving van de naaste, zal trachten te wandelen in liefde, in zachtmoedigheid, in geduld. Zo’n iemand zal willen komen tot zelf-controle, tot zelf-verloochening. De verlangens van het lichaam die leiden tot zonde moeten gekruisigd worden. Reinheid van hart en nederigheid moeten centraal staan in het leven van een heilige (iemand die heiliging betracht).

Dit alles (en nog veel meer, ik kan niet alles opsommen) is wat we bedoelen met ‘apart gezet’ worden (heilig zijn). Een gans andere ingesteldheid in je leven die leidt tot bepaalde keuzes en handelingen… tegengesteld aan de norm van deze wereld! Ik weet dat mijn woorden tekort schieten en ik bid de Heere dat Hij U duidelijk mag maken wat heiliging precies mag betekenen in uw leven.

Merk op, broeders en zusters, dat ik niet heb gezegd dat er geen zonde meer zal zijn in het leven van een heilige! Heiliging is een voortdurend proces van trachten en proberen, streven naar, vallen en opstaan. Ja, dit is het grote mysterie dat een ‘heilige’ (die nog leeft in deze wereld) een ‘lichaam des doods’ met zich meedraagt. Rom 7:19 : ‘Want het goede dat ik wil (het streven naar heiligheid), doe ik niet, maar het kwade (zonde), dat ik niet wil, dat doe ik…’

Heel wat christenen gaan er van uit dat éénmaal gered je (volkomen) ‘heilig’ bent en dus niet meer zondigt (of dat zonde een uiterst zeldzame aangelegenheid is voor een christen waarvoor je dan bvb openbare schuldbelijdenis moet doen). Niets is minder waar. Heiliging is een proces (je ganse leven lang, en misschien daarbuiten ook nog), en zonde kleeft aan je je ganse leven. Maar dit is de kwaliteit van een heilige (iemand die heiliging nastreeft) : dat zo’n iemand zich bewust is van de zonde in zijn of haar leven, en daar geen vrede mee heeft. Daar geen excuses voor verzint… zich niet verstopt achter verzachtende omstandigheden… maar dagelijks om vergeving vraagt. Dagelijks worstelt met die zonde (dat tekortschieten tegenover de naaste). Ook dat maakt deel uit van het proces van heiliging!

Heiliging in dit leven is dus nooit kant en klaar, maar een voortschrijdend werk… met veel vallen, maar telkens ook opstaan. De één is daarin verder dan de ander. De één is nog maar een pas ontluikend plantje, de ander een struik, en sommige zijn reeds bomen met vruchten. Dat we echter telkens zullen vallen voor we weer opstaan mag duidelijk zijn : Galaten 5:17 : ‘Want het vlees (de zonde) begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen…’ En in Jakobus 3:2 een vers die in onze hoogmoed als christen nogal vergeten wordt : ‘Want wij struikelen allen in veel opzichten!’

Heiliging is dus het voortschrijdende werk om te leven zoals God het wil tegen het normale natuurlijke leven van de zondige mens in. Heiliging is dus datgene waar een christen bovenal naar verlangt. Je kan geen christen zijn zonder dat verlangen… Daarom dat er staat in onze tekst : ‘… en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.’ Je kan geen christen zijn zonder een vorm van, een aanzet tot heiliging in je leven (nogmaals de één zal daarin verder staan dan de ander).

Nu we weten wat heiliging wel mag zijn wil ik even stilstaan bij de redenen waarom dit zo belangrijk is voor ons als christen.
Is het onze heiligheid die ons redt? In sommige kringen wordt wel eens zo gedacht. Maar dit is geenszins het geval. Redding komt tot ons door het volbrachte werk aan het kruis. Heiliging is ons (onvolmaakte) antwoord hierop. En toch staat er : ‘… en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.’ Er moet dus een menselijk antwoord zijn op de redding aan het kruis, anders zullen we de Heere niet zien! Wij moeten heiligheid betrachten in dit leven (en daarbuiten) : de Schrift is daarin duidelijk. 1 Petrus 1:15-16 : ‘Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig (worden! = een proces) in heel uw levenswandel, want er staat geschreven : Wees heilig, want Ik ben heilig!’

Broeders en zusters, wij moeten heilig zijn omdat dit ook het doel is waartoe Jezus in de wereld gekomen is. Titus 2:14 : ‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen (redding) van alle wetteloosheid en voor Zichzelf (het doel!) een eigen volk zou reinigen (zuiveren, louteren, het proces van heiliging!!), ijverig in goede werken…’
Meer nog dan dit alles is voor een christen het proces van heiliging het enige bewijs dat we een reddend geloof bezitten. Jakobus waarschuwt ons in zijn brief dat er zoiets is als een dood geloof. Een geloof die alleen een belijdenis is maar geen invloed heeft op het karakter van een persoon. Zo’n vorm van ‘geloof’ (als we het dat al kunnen noemen) is een verwerpelijk geloof. Waarachtig, levend geloof is iets geheel anders. Levend geloof zal zich altijd tonen in haar vruchten, die er komen vanwege de heiliging in het leven van die persoon : werken doorheen de Heere in liefde betracht. Ja, wij moeten heilig zijn omdat dat het enige bewijs is dat we wel degelijk Jezus oprecht liefhebben! Joh 14:15 : ‘Als u Mij liefhebt (zegt Jezus ons), neem dan Mijn geboden in acht!’…
Als wij God’s kinderen willen zijn moeten we trachten een gelijkenis met de Vader te vertonen. Zo gaat dat in families toch, dat je altijd een zekere gelijkenis kan zien tussen de kinderen en de ouders (bij de één uiteraard meer dan bij de ander).

Een laatste reden die ik wil vernoemen waarom heiliging zo belangrijk is in dit leven als christen, is de voorbereidende rol die heiliging nu speelt voor ons verdergaan in het hiernamaals. Het Koninkrijk van God is een Heilige plaats! De Koning van die hemel is een Heilig Persoon. Heiligheid is geschreven op alles wat zich daar bevindt. Openb. 21:27 : ‘Al wat onrein is (onheilig), zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens (onrein gedrag), maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam…’
Broeders en zusters, hoe zullen we ooit menen thuis te komen in het Koninkrijk van God als we nu, in dit leven, geen heiligheid nastreven? Als we niet wakker liggen van een heilig leven hier op aarde? Als we niet trachten (met heel wat vallen, jazeker) heilig te zijn in ons denken en handelen.
Als heiligheid niet je grootste betrachting is, wat ga je daar doen in de hemel?… De vreugden van heiligheid zijn gans andere dan de ‘vreugden’ van onreinheid. Het is of het een of het ander. Laten we dan nog vandaag kiezen om steeds te trachten te streven naar heiligheid! Wees niet terneergedrukt wanneer het weeral scheef loopt of mislukt (onvermijdelijk), maar tracht elk ogenblik te streven naar Zijn wil, te komen tot heiligheid in dit leven.

Dit is meteen mijn vraag voor U vanmorgen : Ben je heilig? Streef je iedere dag naar heiligheid in je leven? Ik vraag niet of je regelmatig naar de kerk gaat… dat heeft hier niets mee te maken. Ik vraag niet of je gedoopt bent. Ik vraag niet of je deelneemt aan het avondmaal of dat je jezelf een christen noemt… Maar ik vraag : streef je naar heiliging in je leven? Want er staat geschreven : ‘ en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien…’ Broeders en zusters, deze vraag is van levensbelang. Hoeveel ‘christenen’ zijn er niet die precies hetzelfde leven als alle andere ongelovigen. Je ziet geen onderscheid in hun betrachtingen. Ja, vele christenen zijn eigenlijk ongelovigen die zichzelf rekenen bij een cultureel clubje genaamd ‘de christelijke kerk’. Maar er is geen spatje heiliging in hun leven… zij zullen de Heere niet zien!

Laat me eindigen met een woord voor zij die wel degelijk verlangen om heilig te zijn. Wil je heiliging betrachten in dit leven? Wil je een nieuwe schepping worden? Dan moet je beginnen bij Christus. Er zal geen vordering zijn in je leven van heiliging als je niet uitgaat van je eigen zonde en zwakheid en daarom naar Hem toe rent. Het begin ligt in onze nederigheid en in Zijn verhoging : Jezus is de wortel en het begin van alle heiligheid. Christus vervult niet alleen de verzoening voor Zijn volk, maar Hij is ook de heiliging ervan.

De natuurlijke mens gaat altijd proberen zichzelf heilig te maken, uit eigen kracht. Je belooft jezelf dat je nu werkelijk zal veranderen, je doet een uiterste inspanning, je hebt allerlei goede voornemens… maar je eindigt zoals de vrouw met bloedverlies uit Marcus 5:26 : ‘ze had geen baat gevonden… maar het was veeleer erger geworden.’ Wanneer we dan door wanhoop tot dit inzicht komen, rest ons alleen de hoop dat die Ander mag handelen in ons leven, of om het met Jezus te zeggen in Joh 15:5 : ‘… want zonder Mij kunt u niets doen!’

Broeders en zusters : wil je heiligheid in je leven? Verlang je oprecht om niet weeral te moeten falen onder je zonden en tekortkomingen? Wil je gelijkvormig worden aan de goddellijke natuur?… Ga naar Christus met je smeekbeden. Ga naar Hem en vraag of Hij wil handelen in je leven. Belijd je zonden en stel je hoop op Hem… niet op jezelf! Hij is het die in ons wil werken, die in ons wil handelen… maar alleen als je het Hem toelaat. Als je zelf de mindere wil zijn, en Hem de hoogste plaats geeft in je leven die Hem toekomt!


Voorbede.

Hemelse Vader,

maak ons heilig tot Uw eer.

Zet ons apart van deze wereld,

van deze maatschappij en haar foute waarden.

Maak ons gelijkvormig aan Uw Zoon,

dat onze wil overeen mag komen met Uw wil.

Dat we haten wat U haat,

dat we liefhebben wat U liefhebt.

En wanneer we weeral tekort schieten,

wanneer we opnieuw zondigen tegenover de naaste,

sta niet toe dat wanhoop ons overvalt.

Sta niet toe dat we twijfelen aan de redding

geschonken door het werk van Uw Zoon.

Maar richt ons voortdurend op

wanneer we weeral eens gevallen zijn.

Wij struikelen allen in vele opzichten, Vader.

Desondanks, werk aan ons heilig zijn voor U.

Geef ons dagelijks de kracht om Uw Zoon te volgen

in geloof, hoop en liefde voor de naaste.

Sta niet toe dat we als gelovige niets doen tot Uw eer.

Maak ons dagelijks wakker, bevrijd ons uit de dood.

Zonder heiliging in ons leven zullen we U nooit zien.

Activeer ons Vader, maak ons heilig in alles wat we doen

en betrachten in dit leven.

En laat ons zo Uw zegen zijn voor de naaste.

Raak ons aan Vader en wees ons genadig,

in naam van Uw heilige Zoon, Jezus de Christus.

Amen.